NEW! 

The English translation of the complete court decision is now available! 

See below under "2 november 2022".


De Stichting Sint Jan voor eerlijk proces heeft als doel:

  • het bijdragen aan eerlijke en rechtvaardige klachtprocedures waarbij medewerkers van de Rooms-Katholieke Kerk zijn betrokken;
  • het voorkomen, aankaarten en bestrijden van lichtvaardige aantijging, verdachtmaking, smaad en laster van medewerkers van de Rooms-Katholieke Kerk;
  • het (doen) bevorderen van herstel van de eer en goede naam van levende en overleden medewerkers van de Rooms-Katholieke Kerk wier eer en goede naam zijn aangetast zonder een daaraan voorafgaand eerlijk proces;
  • en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting beoogt het algemeen nut, heeft geen winstoogmerk en tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het doen ondersteunen van beklaagden in procedures bij de rechter, arbiter of mediator;
  • het controleren en/of monitoren van de eerlijke rechtsgang bij klachtprocedures tegen medewerkers van de Rooms-Katholieke Kerk;
  • het voeren van rechtsgedingen voor zich, als lasthebber van derden en het instellen van rechtsvorderingen strekkende tot bescherming van gelijksoortige belangen van andere personen;
  • het geven van advies;

alles in de ruimste zin van het woord.


23 januari 2023

Regelmatig lezen wij berichten uit binnen- en buitenland die verband houden met het doel van Stichting Sint Jan voor eerlijk proces. Hieronder vindt u een selectie hiervan.
Tips voor verdere aanvullingen zijn van harte welkom!

internationale berichtgeving
Klik hier voor de nieuwste lijst met links naar diverse berichten.
links_voor_website_versie_14.pdf (419.07KB)
internationale berichtgeving
Klik hier voor de nieuwste lijst met links naar diverse berichten.
links_voor_website_versie_14.pdf (419.07KB)

2 november 2022

De uitspraak van de rechtbank van Arnhem d.d. 18 april 2018 in de procedure van de Stichting Sint Jan voor eerlijk proces tegen de Stichting Beheer & Toezicht i.z. Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk in Nederland is nu vertaald naar het Engels!

English translation of court decision
Click here to download an English translation of the complete court decision text about careless acting by the committee for the investigation of sexual abuses in the Roman Catholic Church in The Netherlands.
EN ECLI_NL_RBGEL_2018_1743, Rechtbank Gelderland, C_05_325253 _ HA ZA 17-432_EN.pdf (1004.44KB)
English translation of court decision
Click here to download an English translation of the complete court decision text about careless acting by the committee for the investigation of sexual abuses in the Roman Catholic Church in The Netherlands.
EN ECLI_NL_RBGEL_2018_1743, Rechtbank Gelderland, C_05_325253 _ HA ZA 17-432_EN.pdf (1004.44KB)


Klik hier naar het boek "De Deetman files" bij uitgeverij Parthenon.

16 december 2020

Graag maken wij u attent op het verschijnen van het boek De Deetman files door Patrick Chatelion Counet, tien jaar lang woordvoerder namens de Nederlandse ordes en congregaties in het dossier Misbruik. Hij doet uitgebreid verslag van dit dossier en belicht hierbij veel misstanden waar Stichting Sint Jan tegen strijdt.

Berichten over deze uitgave in de media worden op onze facebookpagina gedeeld:

https://www.facebook.com/StichtingSintJanvooreerlijkproces


21 februari 2019

De uitspraak van de rechtbank van Arnhem over het functioneren van de klachtencommissie van de Stichting Beheer & Toezicht i.z. Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk in Nederland heeft een uitgebreide internationale vermelding gekregen, zie http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2019/02/21/at-the-summit-homosexuality-is-taboo-but-there-is-caution-over-%E2%80%9Czero-tolerance%E2%80%9D/.

vertaling
Klik hier voor een vertaling van bovengenoemd artikel.
VertalingSandroMagister.pdf (194.59KB)
vertaling
Klik hier voor een vertaling van bovengenoemd artikel.
VertalingSandroMagister.pdf (194.59KB)


22 mei 2018

Een maand geleden heeft de rechtbank zich uitgesproken over het functioneren van de Klachtencommissie van de Stichting Beheer & Toezicht inzake Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk in Nederland. De persverklaring van de rechtbank vindt u hierboven.

Inmiddels hebben velen in binnen- en buitenland kennis kunnen nemen van het oordeel van de rechter dat “de werkwijze van de Klachtencommissie in een aantal voorbeeldgevallen niet zorgvuldig was. De Klachtencommissie hield zich niet aan de eigen procedureregels en heeft daarbij ten opzichte van de aangeklaagde enkele fundamentele rechtsbeginselen geschonden. Daarbij heeft de Klachtencommissie de rechtszekerheid en het beginsel van hoor en wederhoor geschonden. (…) Verder maakte de Klachtencommissie gebruik van een ondeugdelijke bewijsconstructie.”

Als Stichting Sint Jan voor eerlijk proces zijn wij zeer verheugd dat ons doel om het onrechtmatig handelen van de Klachtencommissie aan het licht te brengen hiermee geslaagd is. Hoe zuiver de motieven van de Klachtencommissie ook waren en hoe essentieel het ook was om slachtoffers ruimhartig genoegdoening te geven, dit ontneemt niet de verplichting om grote zorgvuldigheid te betrachten bij het aanwijzen van daders. Dat de rechtbank dit heeft bevestigd was ons primaire doel.

Graag willen wij nu een aantal oproepen doen die hierop voortbouwen.

·  Wij roepen het bisdom Roermond op zijn verklaring over de gegrondverklaring van twee klachten tegen wijlen mgr. Gijsen in te trekken. Uit de uitspraak van de rechtbank blijkt immers dat de adviezen waarop de verklaring van het bisdom gebaseerd is op onzorgvuldige wijze tot stand gekomen zijn.

· Wij doen een beroep op de Nederlandse bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen. Zij hebben de behandeling van klachten over seksueel misbruik in de R.-K. Kerk in Nederland in handen van de Klachtencommissie gelegd. Wij roepen hen op een mogelijkheid te scheppen voor de behandeling van klachten van personen die zich oneerlijk behandeld voelen vanwege de wijze waarop klachten tegen hen zijn behandeld. Deze mogelijkheid dient ook open te staan voor familieleden of erfgenamen van overleden personen.

·  Mensen die op de hoogte zijn van zaken die de Klachtencommissie mogelijk niet correct heeft behandeld verzoeken wij contact met ons op te nemen. Gebruik daarvoor het contactformulier van deze website. Wij hebben al enkele klachten ontvangen. Wij willen bekijken of wij deze personen kunnen ondersteunen.

·  Ten slotte doen wij graag een oproep aan allen die belang hechten aan een eerlijk proces om ons financieel te steunen. Wij hebben een eerste succesvolle stap gezet, maar daar zijn aanzienlijke kosten mee gemoeid. Met uw steun kunnen wij ook meer doen. Wij hebben die hard nodig. U vindt onze bankgegevens onder dit bericht.

Als u belangstelling heeft om onze nieuwsbrieven te ontvangen, laat het ons via het contactformulier weten. 


19 april 2018

De rechtbank van Arnhem heeft op 18 april 2018 uitspraak gedaan in de procedure van de Stichting Sint Jan voor eerlijk proces tegen de Stichting Beheer & Toezicht i.z. Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk in Nederland: 
Wij hebben met deze procedure de werkwijze van de Klachtencommissie van de Stichting Beheer & Toezicht ter beoordeling aan de rechter voorgelegd. 
Hoewel vooropstaat dat de Klachtencommissie op een bijzonder goede wijze voor slachtoffers van misbruik genoegdoening heeft gebracht, zijn er in enkele gevallen door de Klachtencommissie ook daders aangewezen zonder dat enig zorgvuldig onderzoek had plaatsgevonden. 
Volgens de rechtbank hield de Klachtencommissie zich in deze gevallen niet aan de eigen procedureregels. Bovendien heeft zij daarbij fundamentele rechtsbeginselen geschonden. Dit gebeurde onder meer in de klachtprocedure tegen oud-bisschop wijlen monseigneur Gijsen. Dat was onzorgvuldig en onrechtmatig volgens de rechter. Wij zijn zeer verheugd over dit oordeel. 
Over enkele weken, als we de uitspraak, haar gevolgen en onze vervolgstappen goed besproken hebben, volgt een aanvullende reactie op deze website.

 

On April 18th, 2018 the district court of Arnhem ruled in the procedure of 'Stichting Sint Jan voor Eerlijk Proces' (Foundation Saint John for Fair Trial) against 'Stichting Beheer & Toezicht i.z. Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk in Nederland' (Foundation Administration & Inspection for Sexual Abuse in the Roman Catholic Church in the Netherlands):
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:1743&showbutton=true.
In this trial, we submitted the procedure of the committee for complaints of 'Stichting Beheer & Toezicht i.z. Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk in Nederland', for the judge for review.
Although it is important to realize the great way in which this committee for complaints achieved compensation for victims of abuse, in some cases offenders were designated without a careful investigation. 
According to the court, the committee for complaints did not comply with its own procedural rules in these cases. Moreover, it infringed fundamental legal principles in the process. This happened, for example, in the procedure about the complaints against the former bishop of Roermond, the late Monsignor Gijsen. According to the judge, the committee for complaints acted both carelessly and unlawfully. We are very pleased with this judgment.
In a few weeks, after we have discussed the decision, its consequences and our intended follow-up, an additional reaction will follow on this website.

Das Gericht in Arnhem (NL) hat am 18. April 2018 ein Urteil gefällt im Gerichtsverfahren, das die Stiftung “H. Johannes für einen ehrlichen Prozess” gegen die Stiftung “Verwaltung und Prüfung des sexuellen Missbrauchs in der Römisch-katholischen Kirche der Niederlande” angestrebt hatte. 
Siehe: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:1743&showbutton=true
Mit diesem Verfahren haben wir die Arbeitsweise der Beschwerdekommission der Stiftung “Verwaltung und Prüfung” dem Gericht zur Beurteilung vorgelegt. 
Gleichwohl die Beschwerdekommission auf sehr gute Weise vielen Opfern sexuellen Missbrauchs Wiedergutmachung verschafft hat, hat man in einigen Fällen doch auch Personen als Täter bezeichnet ohne dass hinreichend sorgfältige Untersuchungen stattfanden. 
Nach dem Urteil des Gerichtes hat die Beschwerdekommission in jenen Fällen nicht gemäß eigenen Verfahrensregeln gehandelt. Außerdem hat man fundamentale Rechtsgrundsätze verletzt, unter anderem im Beschwerdeverfahren gegen den verstorbenen vormaligen Bischof Mgr. Gijsen, welches in den Augen des Gerichtes unsorgfältig und unrechtmäßig war. Über dieses Gerichtsurteil sind wir sehr erfreut.
Nach ausführlicher Besprechung des Urteils und Beratung über die Folgen und eventuelle weitere Maßnahmen werden wir in einigen Wochen auf dieser Internetseite Weiteres berichten.


Wij hebben uw steun hard nodig!

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI, zie www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/.

Uw gift is van harte welkom op IBAN NL75 RABO 0311 7532 13 t.n.v. Stichting Sint Jan voor eerlijk proces.

Ook uw gebed wordt zeer gewaardeerd.


Klik hier om onze stichting te promoten via facebook!  

 

 

Beleidsplan 2021-2025
Klik hier om het beleidsplan te lezen.
Beleidsplan 2021-2025.pdf (116.68KB)
Beleidsplan 2021-2025
Klik hier om het beleidsplan te lezen.
Beleidsplan 2021-2025.pdf (116.68KB)
Financieel overzicht 2016-2023
Klik hier om een overzicht van de boekhouding van 2016 t/m 2023 te zien.
Financien2023.pdf (529.7KB)
Financieel overzicht 2016-2023
Klik hier om een overzicht van de boekhouding van 2016 t/m 2023 te zien.
Financien2023.pdf (529.7KB)